GODDESS SERIES

Type: Glazed Body
Finish: Polished / Rustic (R8)
Size: 600x600x9.5 | 12 Faces | 9 Faces

Type: Glazed Body
Finish: Polished / Rustic (R8)
Size: 800x800x9.5 | 10 Faces